Site Overlay

Audio Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Chương 27

6 thoughts on “Audio Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Chương 27

  1. “Hơ-vân-ni” , “một lúc giờ rưởi” , “chùn xám hơi tả” ,” bị chuyên gia tinh ám ảnh” lạy thánh đọc.

  2. Đọc truyện cho thanh thiếu nên mà làm như đọc truyện cô bé quàn khăng đỏ cho mấy bé mẩu giáo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *