Site Overlay

Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 50

3 thoughts on “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 50

  1. Gia cát lượng muốn giết quan công hay sao mà bảo ổng đi chẹn hoa dung..phải trương phi thì tháo xong đời rồi

  2. ngày trước ở thành Hại Bì nếu Tào Tháo giết Trương Liêu thì giờ lấy đâu ra Trương Liêu mà cứu Tào Tháo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *