Site Overlay

Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 29

2 thoughts on “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 29

  1. Tháo thì giang hùng mượn vua lênh thiên hạ, Bị thì dùng đức mà lấy lồng người, duy chỉ có Sách lấy uy chấn ra hùng bá Giang Đông ( dù có cha Tôn Kiên tạo ra nền móng nhưng nếu sách không tài cũng khó giữ Giang Đông ) đáng là hào kiệt trong hào kiệt. Tiếc vì mất sớm nhưng may mắn người em Tôn Quyền cũng là minh quân. Suy cho cùng khi nghe Tam quốc diễn nghĩa vẫn có gì đó làm cho cảm giác đứng về phe Ngô hơn là Ngụy hay Thục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *