Site Overlay

[Guitar] Hướng dẫn: Vội vàng – Tạ Quang Thắng

26 thoughts on “[Guitar] Hướng dẫn: Vội vàng – Tạ Quang Thắng

  1. như anh nói chổ quạt nó sai sai sao á!!! anh ghi là X LXL X L LXLX (XL) !! mà thấy anh đánh lại đánh như vầy!! X LXL X L LX-X (XL) !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *