Site Overlay

Gần 9 nghìn công chức không hoàn thành nhiệm vụ

1 thought on “Gần 9 nghìn công chức không hoàn thành nhiệm vụ

  1. Lại thống kê theo kiểu từ trước đến giờ! Không thay đổi! Trên 80% giỏi và xuất sắc, lạy hồn, một con số biết nói!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *