Site Overlay

Opera TUỒNG CẢI LƯƠNG Tình hận Cô tô Viển châu Ông già Lảng tử Ca sỉ internet ca Bản làm lại

1 thought on “Opera TUỒNG CẢI LƯƠNG Tình hận Cô tô Viển châu Ông già Lảng tử Ca sỉ internet ca Bản làm lại

  1. Bài ca nầy rất khó, mình đã luyện hơn tháng trời, nhất là đoạn đối dáp của 2 nhân vật. Cải lương không giống như phim , kich nói qua nói lại mà là nói lối có vần có điệu nhưng lại không phải ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *