Site Overlay

Đường Gươm Nguyên Bá – Cải lương trước 75

2 thoughts on “Đường Gươm Nguyên Bá – Cải lương trước 75

  1. Cải lương Đường GươmNguyên Bá hay quá.
    lúc nhỏ : Ba mình thích nghe lắm, ngày nào cũng nghe , vậy mà không biết chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *