Site Overlay

BỘ TÀI LIỆU Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Doanh Nghiệp✳️Tải ngay tại bộ tài liệu tại:

———————————————————————————————————–

1. Xây dựng bộ máy điều hành (133 tài liệu)
Mô hình tổ chức công ty

Hệ thống nội quy, quy chế

HR Policies

Security Policy

2. Xây dựng quy trình tác nghiệp (25 tài liệu)
Quy trình hoạch định nhân sự

Quy trình tính lương

Quy trình quản lý tài sản

Quy trình bảo hành, bảo trì, sửa chữa

3. Chức năng, nhiệm vụ phòng ban (12 tài liệu)
Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Giám đốc

Chức năng, nhiệm vụ phòng Kinh doanh

Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính kế toán

Chức năng nhiệm vụ phòng Marketing

4. Hệ thống mô tả công việc (103 tài liệu)
Mô tả công việc Ban Giám đốc

Mô tả công việc phòng Kinh doanh

Mô tả công việc phòng Marketing

Mô tả công việc phòng Kế hoạch

5. Hệ thống KPI, BSC (91 tài liệu)
Hệ thống KPI trong doanh nghiệp

Hệ thống BSC trong doanh nghiệp

Ứng dụng KPI – BSC vào hoạt động doanh nghiệp

6. Biểu mẫu hành chính thông dụng (49 tài liệu)
Biên bản đánh giá công việc

Bảng tự nhận xét của cán bộ

Bản kê thanh toán phụ cấp

7. Ebook Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp (20 ebook)
Ebook Xây dựng bộ máy điều hành vững mạnh

Ebook Tối đa hóa năng lực nhân viên

Ebook Những mô hình quản trị kinh điển

Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp

Ebook Nghĩ lớn để thành công

8. Video Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp (20 video)
Video Vận hành doanh nghiệp tự động

Video Tối ưu hóa bộ máy nhân sự

Video Nghệ thuật nhận diên con người

Video Thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp BSC

Quản trị nhân sự theo BSC & KPIs

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *